Skip to main content

REGULAMIN

I. Informacje o przedsiębiorcy

Sklep internetowy działający pod adresem www.wakeupandsquat.com, prowadzony jest przez:

Malwina Zięba Wake Up & Squat STORE , UL.Nadwiślańska 11 lok.324 , 30-527  Kraków 

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.wakeupandsquat.com prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branży odzież sportowa za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenia oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu w procesie zamówienia.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych prowadzonych w sklepie. Informacje o przerwach będą podawane na stronie głównej sklepu.
 4. Kupujący oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikacji zdjęć oraz treści w ramach zamieszczanych przez siebie opinii na stronach sklepu WakeUpAndSquat. Kupujący wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie powyższych materiałów przez WakeUpAndSquat na stronach sklepu WakeUpAndSquat.com serwisie Facebook.
 5. Ceny produktów widoczne na stronach www.WakeUpAndSquat.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego produktu.
 6. Promocje w sklepie https://wakeupandsquat.com nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.
 7. Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT należy poinformować o tym sprzedającego oraz w formularzu zamówienia  podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

III. Warunki zamówienia

 1. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
 2. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu WakeUpAndSquat.com
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:
  • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)
  • nieotrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem)
  • nieodebrania przesyłki
  • niepotwierdzenia zamówienia pobraniowego.

IV. Metody płatności

 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, paypal i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem dotpay. W serwisie dotpay można dokonać transakcji następującymi kartami płatniczymi: VISA, MasterCard. Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu (SSL 128 bitów).
 2.  Realizacja zamówienia do 7 dni roboczych.
 3.  Koszt wysyłki: 14zl kurier
 4. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.

V. Reklamacja

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail lub poczty polskiej.

3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail, formularza kontaktowego lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Przy zgłaszaniu reklamacji Sklep zaleca podanie imienia i nazwiska Kupującego, numeru zamówienia, numeru przesyłki oraz dokładne opisanie przyczyn reklamacji.

5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

6. Konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru na nowy, chyba że wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.

7. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna .

8. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o niezgodności zakupionego towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia niezgodności.

9. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności lub wadliwości towaru, jeżeli używał towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nie stosował się do wskazówek dotyczących sposobu prania i pielęgnacji, znajdujących się w opisie każdego produktu.

10. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem. Sklep nie zwraca także kosztów odesłania towaru w sytuacji reklamacji złożonej przez Kupującego niebędącego konsumentem .

11. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta.

12. Sprzedawca udziela na każdy towar zakupiony w Sklepie 30 dniowej gwarancji. W przypadku, gdyby okazało się towar jest wadliwy Sprzedawca na podstawie gwarancji wymieni towar na nowy lub zwróci pieniądze.

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.
 1. W celu reklamacji proszę wypełnić załączony formularz [Formularz]
 1. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (podobny do otrzymanego podczas dostawy).
 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji.
 1. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

VI. Wymiana

 1.  W sklepie wymiana polega na skontaktowaniu się z sprzedającym, następnie zwrocie wybranego towaru wraz z formularzem oraz paragonem  i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.
 2. Formularz do wymiany [Formularz]

VI. Zwrot

 1.  Zwrot towaru następuje po wypełnieniu formularza oraz przesłaniu go z paczką i załączonym paragonem.
 2. Formularz do zwrotu [Formularz]

 

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest 

Malwina Zięba Wake Up & Squat, Os. Strusia 10/66 31-808 Kraków

– art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.

 1. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep https://wakeupandsquat.com za pomocą poczty elektroniczne.
 2. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będę powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane  przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

3. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

X. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1. Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail wakeupandsquat@gmail.com, formularz kontaktowy pod adresem www.wakeupandsquat.com, telefonicznie pod numerem 515-582-798 lub pisemnie na adres siedziby WakeUpAndSquat

Koszyk